Cennik

Mając na uwadze zainteresowanie naszą ofertą w zakresie usług rachunkowych, zamieszczamy aktualny cennik. Staramy się, aby ceny były jak najbardziej atrakcyjne. Zachęcamy do współpracy!

 

Regał z teczkami

 

Cennik usług Biura Rachunkowego Progres ważny od 01.02.2023 r.
Przedstawiony poniżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami brutto.

 

 

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) i ryczałt

Lista zapisów w KPiR Ryczałt bez ewidencji VAT  Ryczałt z ewidencją VAT+JPK VAT  KPiR bez ewidencji VAT  KPiR z ewidencją VAT + JPK VAT 
do 15 dokumentów księgowych 280,00 zł 320,00 zł 280,00 zł 320,00 zł
do 25 dokumentów księgowych 340,00 zł 390,00 zł 340,00 zł 390,00 zł
do 40 dokumentów księgowych 420,00 zł 480,00 zł 420,00 zł 480,00 zł
do 65 dokumentów księgowych 630,00 zł 690,00 zł 650,00 zł 710,00 zł
do 80 dokumentów księgowych 850,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 960,00 zł
do 100 dokumentów ksiegowych (powyżej każdy kolejny dok 5,00  930,00 zł  990,00 zł  1 020,00 zł  1 060,00 zł
każdy kolejny dokument 8,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 9,00 zł
do ryczałtu doliczane są usługi pozaryczałtowe 60,00 zł stała opłata

 

 

 

Obsługa kadrowo-płacowa
Typ rozliczanej osoby i dodatkowe czynności Cena
Właściciel jednoosobowej działalności gratis
Pracownik na umowę o pracę 70,00 zł /osobę/miesiąc
Pracownik na umowę zlecenie 70,00 zł /osobę/miesiąc
Pracownik na umowę o dzieło 70,00 zł /osobę/miesiąc
Osoba współpracująca 70,00 zł /osobę/miesiąc/85 przy uop
Wspólnicy spółek cywilnych 70,00 zł /osobę/miesiąc
Założenie akt pracowniczych (na życzenie klienta) 70,00 zł /osobę/miesiąc 
Sporządzenie PIT-11 raz z w roku 50,00 zł za osobę 
Sporządzanie zaświadczeń pracowniczych  45,00 zł/sztukę
Sporządzenie wniosku do PUP o staż lub prace interwencyjne 140,00 zł 
Sporządzenie wniosku do PUP o doposażenie stanowiska pracy 240,00 zł 
Sporządzenie wniosków o refundację z PFRON  105,00 zł
Rejestracja PFRON 120,00 zł
Jednorazowa usługa wystawiania umów o pracę 70,00 zł
Jednorazowa usługa wystawiania umów zlecenie 70,00 zł
Jednorazowa usługa wystawiania świadectw pracy 80,00 zł
Zgłoszenie do ubezpieczeń RUD 80,00 zł
Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZZA, ZCNA 40,00 zł
Przygotowanie druku Z-3 ( z rozszerzeniami ) 90,00 zł
Zaświadczenie o zarobkach na UZ 50,00 zł
ponowne wyliczenie urlopów po otrzymaniu świadectw pracy 50,00 zł
naliczanie/potrącenie dodatkowe na LP ( komornik, kary itp.) 40,00 zł/za każde jedno
naliczanie i obsługa PPK od osoby 100,00 zł
niewymienione naliczenia /odliczenia 100,00 zł
Druk KOA 200,00 zł
Korekta deklaracji, zgłoszenia i obliczeń z przyczyny leżącej po stronie klienta 100,00 zł
 
Księgi Handlowe
Liczba zapisów i dodatkowe czynności Cena
do 30 dowodów księgowych* 1 250,00 zł
za każde kolejne 10 dowodów 100,00 zł
Wyciągi bankowe każdy zapis 4,00 zł
Raporty kasowe każdy zapis 4,00 zł
każdy dodatkowy dokument 10,00 zł
Dokumenty księgowe import, eksport dopłata za każdy dokument 30,00 zł
Sporządzenie polityki rachunkowości 800,00 zł- 900,00 zł
Sporządzenie planu kont 400,00 zł - 900,00 zł
Dopłata za wprowadzanie bilansu otwarcia 800,00 zł
Sporządzenie bilansu rocznego jednomiesięczne średnie wynagrodzenie ustalane na przestrzeni roku obrotowego
Podatnicy bez vat -15%
Śródroczne sporządzenie bilansu i RZIS na życzenie klienta 900,00 zł


*Jako dowód księgowy należy rozumieć fakturę, rachunek, listę płac, PZ, WZ, RW, PW, MM

 

 

 

 

  Dodatkowe Usługi
 Rodzaj czynności  Cena
 Pomoc w założeniu działalności gratis 
 Przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej w cenie usługi 
 Przechowywanie dokumentacji w cenie usługi 
 Przechowanie dokumentacji po zakończeniu współpracy 100/m-ąc 
 Sporządzenie wniosku do PUP o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  100,00 zł za godzinę
 Pisanie wniosków UE na dotację na założenie działalności i biznesplanów pod wnioski UE  100,00 zł za godzinę
 Roczne zeznanie podatkowe właściciela na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji biura 0,00 zł 
 Roczne zeznanie podatkowe właściciela zawierające dodatkowe dokumenty poza działalnością gospodarczą, dochody małżonka, ulgi i inne odliczenia 60,00 zł za każdy dodatkowo uwzględniony dokument
 
Roczne zeznanie dla klientów bez działalności gospodarczej 100,00 zł (indywidualne na podstawie 1 sztuki PIT-11) 170 zł (wspólne na podstawie 2 sztuk PIT-11) 80,00 zł za każdy dodatkowo uwzględniony dokument - każda z ulg 50,00 zł dodatkowo
Roczne zeznanie zagraniczne dla klientów bez działalności gospodarczej 200,00 zł (indywidualne na podstawie 1 sztuki informacji zagranicznej) 130,00 zł za każdy dodatkowo uwzględniony dokument
Wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia z US 70,00 zł/sztukę
Sporządzenie deklaracji VAT9M u klientów bez ewidencji VAT 70,00 zł/sztukę
Sporządzenie deklaracji VAT8 M u klientów bez ewidencji VAT 70,00 zł/sztukę
Sporządzenie pisma o niezaleganiu w US 100,00 zł
Sporządzenie pisma o niezaleganiu w ZUS 100,00 zł
Sporządzenie faktury w imieniu klienta 40,00 zł + koszt wysyłki
Sporządzenie noty korygującej w imieniu klienta 40,00 zł + koszt wysyłki
Sporządzenie upomnienia, wezwania do zapłaty dla mojego klienta 20,00
Sporządzenie upomnienia, wezwania do zapłaty w imieniu klienta 40,00 zł + koszt wysyłki
Korekta deklaracji i obliczeń z przyczyny leżącej po stronie klienta 100,00
Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego od 500,00 zł
Sporządzenie delegacji krajowej / zagranicznej pracownika / właściciela 90 zł krajowa / 130 zagraniczna
Wyliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska 250,00 zł
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd 100,00 zł za godzinę
Sporządzenie sprawozdania do GUS, NBP 100,00 zł za godzinę
Aktualizacja wpisu w CEiDG 40,00 zł
Sporządzenie pisma, wyjaśnienia do US, UKS, ZUS, KRS, KNF, CBA 100,00 zł za godzinę
Wypełnienie wniosku kredytowego 100,00 zł
Weryfikacja ksiąg prowadzonych przez osoby trzecie 100,00 zł za godzinę
Usługi świadczone w święta i dni wolne 100% ceny podstawowej
Usługi świadczone priorytetowo 100% ceny podstawowej
Rozliczanie transakcji VAT marża 30% ceny podstawowej
Rozliczanie transakcji sprzedaży mieszanej VAT 40% ceny podstawowej
Sporządzanie analiz, raportów stawka ustalana indywidualnie
Nietypowe rozliczenia np. wynajem nieruchomości, odliczenia proporcjonalne VATu itp. Standardowo +80% stawki bazowej, dokładna wycena po zapoznaniu się z dokumentacją
Płatności biura regulowane po dacie płatności Odsetki ustawowe od daty płatności 
Monity mailowe od nieopłaconych faktur biura 20,00 zł /wezwanie 
Wysyłka JPK na żądanie US (dla KPiR)  50,00 zł
Wysyłka JPK na żądanie US (dla KH)  90,00 zł
Sporządzanie NIP / NIP aktualizacja  50,00 zł
Sporządzanie deklaracji IFT1/ IFT2 za sztukę. 60,00 zł
Wystąpienie o zwrot z kasy fiskalej  70,00 zł
Rozliczanie dok.pracowniczej w związku z absencją usprawiedliwioną  40,00 zł
Usługi nieprzewidziane cennikiem lub spoza zakresu umowy z klientem  100,00 zł za godzinę/ ceny ustalane indywidualnie.
Pomoc w założeniu S.C 40,00 zł
Korekta rapotów w ZUS 100,00/szt
 
Dopłaty za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów
Opóźnienie Dopłata
Dostarczenie dokumentów po 20-tym dniu m-ca po m-cu rozliczanym 80% ceny
Dostarczenie dokumentów po 24-tym dniu m-ca po m-cu rozliczanym 100% ceny
 
Inne niewyszczególnione usługi księgowe
Rodzaj czynności Cena
korekta zeznania z winy klienta 100,00 zł
Deklaracja vat 26 80,00 zł
Deklaracja vat 9m / 8 80,00 zł
Korekta pliku JPK 100,00 zł
Wniosek o kredyt 100,00 zł
Usługa ekspresowa 100 % do ceny podstawowej
Ulga na złe długi 100,00 zł za 5 pozycji
Rozrachunki przy KPIR 100 % ceny podstawowej
Rozliczenie proporcji Vat 30 % ceny podstawowej
Wniosek o rozliczenie konta w ZUS 70,00 zł
Wniosek o zwrot nadpłaty w ZUS 100,00 zł
Wniosek o przyznanie opieki 70,00 zł
Wniosek o urlop macierzyński 150,00 zł
Wniosek o urlop tacierzyński 150,00 zł
Wniosek o zasiłek chorobowy 60,00 zł
Deklaracja ZUS IWA 100,00 zł
Zaświadczenie ZUS RP 100,00 zł
Wniosek A1 250,00 zł
Rozliczanie wniosku A1 250,00 zł
Zgłoszenie /aktualizacja VAT-R 90,00 zł
Usługa zwrotu vat do 25 dni 50 zł za str WB
Przygotowywanie wniosku VAT -Z 100,00 zł
Zgłoszenie /aktualizacja NIP-2, NIP-8 60,00 zł
Wystawienie noty w imieniu klienta 40,00 zł
Wnioski do ZUS i inne 250 za godzinę
Wystawienie zaświadczenia do komornika 100,00 zł
Deklaracja PCC 60,00/szt
Czynny Żal 100,00 zł
Deklaracja ZAP-3 i inne niewyszczególnione do ZUS 60,00 zł
Pomoc de MINIMIS od 250
  150 za każdą rozpoczętą godzinę
Szkolenie cena do uzgodnienia
Inne niewyszczególnione cena uzgadniana indywidualnie
usługa ujęcia każdej z ulg (wartości się sumują) 50,00 zł
Przeliczenie z PIT 36L na 36 plus doliczenia za poszczególen ulgi od 400
Przeliczenie z PIT 28 na 36 bez vat plus doliczenia każdej z ulg od 400
Przeliczenie z PIT 28 na 36 z vat plus doliczenie każdej z ulg od 400
Przygotowanie zestawień do samodzielnego rozliczenia Pit przez klienta. 50,00 zł
Wdrożenie, rejestracja bazy i przygotowanie wstępnych dokumentów - w przypadku zerwania umowy w okresie 2 pierwszych miesięcy od jej zawarcia 300,00 zł

Ceny usług waloryzowane są raz w roku 31-12-każdego roku.

Cennik może ulec rozszerzeniu ze względu na powtarzalność dotychczas niewycenionych usług