Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to przedstawienie w sposób uporządkowany sytuacji finansowej firmy. Dokument ten zawiera także wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a dzień bilansowy powinien być ostatnim dniem roku obrotowego. Poprawnie przygotowane sprawozdanie jest bardzo istotne, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku w terminie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów z biura rachunkowego.

 

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku konkretnych elementów, takich jak:

Bilans

Bilans to zestawienie aktywów, pasywów, inwestycji i rozliczeń firmy sporządzane według zasad pełnej rachunkowości, które informuje o posiadanym przez przedsiębiorstwo majątku. Sporządzane są dwa rodzaje bilansów: bilans otwarcia – na początek okresu sprawozdawczego oraz bilans zamknięcia – na koniec tego okresu.

 

Rachunek zysków i strat

Informacja dotycząca ogólnego wyniku finansowego firmy, która podsumowuje jej przychody oraz koszty, a także ukazuje zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian (oraz ich kierunku) dotyczących elementów, które składają się na kapitał własny przedsiębiorstwa.

 

Rachunek przepływów pieniężnych

Dokument, w którym zawarte jest zestawienie operacji pieniężnych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich źródeł wykorzystania.

Ponadto sprawozdanie finansowe powinno składać się z wprowadzenia, ewentualnych załączników, a także informacji dodatkowych i objaśnień.

 

Kto powinien sporządzać sprawozdanie finansowe?

Zobacz również: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane przez wszystkie firmy, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także takie, które wybrały tę formę ewidencjonowania przychodów i kosztów dobrowolnie. Obowiązek corocznego przygotowania tego dokumentu może dotyczyć spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG.