Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który wydaje pracownikowi pracodawca w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Do niedawna pracodawca miał 7 dni od dnia rozwiązania umowy na to, by wydać świadectwo, jednak po nowelizacji przepisów musi zrobić to w ostatnim dniu trwania umowy. Wyjątkiem jest jednak ponowne podpisanie umowy z tym samym pracownikiem, które zwalnia z obowiązku wystawiania świadectwa pracy. Niemniej, jeśli pracownik o to bezpośrednio poprosi, wówczas pracodawca musi taki dokument wystawić. Przepisy poza tym, że określają termin wydania dokumentu, dodatkowo precyzują także, jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu i dowiedz się, jakie dane powinno zawierać świadectwo pracy.

 

Jakie dane powinno zawierać świadectwo pracy?

Zobacz również: Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Dane zawarte w świadectwie pracy przydadzą się pracownikowi w celu np. uzyskania zasiłku dla bezrobotnych czy też świadczeń emerytalnych. Wśród informacji, jakie powinno zawierać świadectwo pracy, na pierwszym miejscu są dane pracownika (imiona i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców), data i miejsce wystawienia dokumentu oraz oznaczenie zakładu pracy z podaniem nazwy firmy, dokładnego adresu oraz numeru REGON-PKD. Dalej muszą się znaleźć informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia takie jak: okres zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania umowy lub powody wygaśnięcia stosunku pracy.

Dodatkowo w świadectwie pracy powinny się też znaleźć dane o liczbie dni urlopowych wraz z określeniem dni, w których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz tych, które wykorzystał na urlop wychowawczy. Ponadto pracodawca nie może pominąć także informacji o skorzystaniu z ochrony stosunku pracy, absencji bez prawa do wynagrodzenia chorobowego czy liczbie dni, w czasie których pracownik nie był zdolny do wykonywania obowiązków. Kluczowe znaczenie mają również informacje o zajęciu wynagrodzenia np. przez komornika. Poza tym w dokumencie pracodawca musi zawrzeć też informacje o odbyciu służby wojskowej.