Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia księgowości w firmie. Dotyczy ona informacji o wszystkich przychodach przedsiębiorstwa oraz wydatkach ponoszonych na prowadzenie działalności. Nadto musi zawierać też dane o wynagrodzeniach dla pracowników i kosztach związanych z zakupem towarów i materiałów. Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. O tym, kto jest do tego zobowiązany, traktuje prawo. Poniżej wyjaśniamy, kto powinien założyć KPiR w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a kto nie ma takiego obowiązku.

 

W czyim obowiązku jest prowadzenie KPiR?

Zobacz również: Jak wypisać się z PPK?

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółki partnerskie, cywilne oraz jawne, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły określonego limitu. W roku 2020 przychody nie mogły wynosić więcej niż 2 000 000 euro. Poza tym konieczność prowadzenia księgowości uproszczonej dotyczy także:

  • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów zlecenia,
  • osób zajmujących się specjalnymi działami produkcji rolnej, o ile wcześniej zgłosiły zamiar prowadzenia KPiR,
  • duchownych, którzy zrezygnowali z opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • armatorów wskazanych w ustawie o podatku tonażowym.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób rozliczających przychody za pomocą ryczałtu. Ci podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów, natomiast zwolnieni zupełnie są ci, którzy rozliczają się z urzędem za pomocą karty podatkowej.